Lege bihurtzen denean, EAEn bizi den pertsona orok, gutxienez hiru hilabeteko bizilekua duela egiaztatzen badu, eskubidea izango du BGOE hori eskatzeko. Gure ustez, juridikoki hala gertatu behar da; izan ere, 1966ko Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunean, aurrerantzean PIDESC, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala garatzen duen eta Espainiako ordenamendu juridikoaren parte den nazioarteko funtsezko erreferentea, Espainiak berretsia eta 1977ko apirilaren 30eko 103. zenbakiko BOEn argitaratua izan ondoren, 7. artikuluan, “Bere bizitza duineko 11.a familia eta pertsona izateko baldintza” guztiak aldarrikatzen ditu, baita “1. mailako eskubide duin bat ere” ere.

Era berean, PIDESCen 2.1 artikuluak estatu sinatzaileek horiek betetzeko konpromisoa hartzea eskatzen du, honako hau ezartzen duenean: “Itun honetako estatu alderdi bakoitzak neurriak hartzeko konpromisoa hartzen du, bai bere aldetik, bai nazioarteko laguntza eta lankidetzaren bidez, bereziki ekonomikoak eta teknikoak, dituen baliabideak ahalik eta gehien erabiliz, arian-arian, bitarteko egoki guztiak erabiliz, baita, bereziki, hemen aitortutako eskubide guztien erabateko eraginkortasuna lortzeko ere”.

Halaber, 1989ko Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioak 27.1 artikuluan jasotzen du berretsi duten estatuek “haur orok bere garapen fisiko, mental eta espiritual, moral eta sozialerako bizitza-maila egokia izateko duen eskubidea” aitortzea, eta 27.3 artikuluan “estatu alderdiak konprometitzen ditu, beren baldintza nazionalen eta bitartekoen arabera, behar diren neurriak hartzera, gurasoei, haurrei eta beste pertsona batzuen eskubide eta laguntza materialari laguntzeko, bai eta horiei eraginkortasunez eta behar duten beste pertsona batzuei laguntza emateko ere”. Konbentzio beraren 4. artikuluan jasotzen da, halaber, neurri horiek hartzeko betebeharra, xedatzen diren errekurtsoetatik ahalik eta gehien.

BGOE onartzen ez bada, erantzukizun-eskakizunak plantea daitezke; izan ere, botere publikoak behartuta daude legeak betetzera, eta, arestian adierazi den bezala, erabat erabakigarriak dira aitortutako eskubideen eraginkortasun osoa arian-arian lortzeko betebeharrean, neurri ekonomiko eta teknikoak hartuz, eskura dituen baliabideen gehienekoraino, baita neurri legegileak hartzea ere. Eta, gaur arte, Espainiak betebehar hori hartu zuenetik ia 44 urte igaro badira ere, datuek erakusten dute ez dela lortzen ari; aldiz, BGOE bat ekonomikoki bideragarria den neurria da, eta, teknikoki, pertsona ororen eskubidearen erabateko eraginkortasuna lortzea ahalbidetzen du, beretzat eta bere familiarentzat egokia den bizi-mailan, baita elikadura, jantzi eta etxebizitza egokietan ere, eta existentzia-baldintzak etengabe hobetzeko aukera ematen du, Espainiako Lan Sozialaren Elkargo Sozialeko (Espainiako Lan Orokorreko Elkargo Sozialeko) kide edo Elkargo Sozial guztiek baieztatzen duten bezala.